KONTAKT      
DO POBRANIA DOKUMENTACJE ARCHIWALNE REALIZACJE FIRMA
 
   samoobsługowy hotel
   automatyczna recepcja
   zamki hotelowe bez baterii
 
   rejestracja czasu pracy
   śluzy farmaceutyczne
   depozytor kluczy telefonów
   system wjazdowy
   kontrola dostępu
   dostęp do windy
 
 
 
 
 
 
W zakładach przemysłu farmaceutycznego, szpitalach, laboratoriach są wydzielone "strefy czyste" do których wejście jest możliwe tylko poprzez zainstalowane śluzy.   zobacz również:
kontrola_dostępu
 
 
       
  Jak działają śluzy farmaceutyczne ?
Śluza może składać się z 1 do 3 sekcji oddzielających pomieszczenia czyste
w których prowadzona jest produkcja od pozostałych pomieszczeń.

Chroni pomieszczenia czyste clean-room przed zanieczyszczeniem mikrobiologicznym.
System może zabezpieczać śluzy osobowe, śluzy materiałowe, okienka podawcze.

Przejście do kolejnej sekcji jest możliwe wtedy, gdy są zamknięte drzwi do pozostałych sekcji oraz system wentylacji zakończy wymianę powietrza.

Program komputerowy "Śluzy" pozwala na zdalny nadzór wszystkich drzwi.
Bez konieczności wchodzenia do pomieszczeń czystych można:
    - sprawdzić które drzwi są otwarte
    - czy prawidłowo działają czujniki otwarcia
    - otworzyć drzwi śluzy poleceniem z komputera

    śluzy_opis .pdf
    program komputerowy "Śluzy"
    projekt_okablowanie_podłączenia.pdf
    sluzy_projekt_AutoCAD
 
       
       
 
*  śluzy farmaceutyczne mogą mieć od 2 do 4 drzwi.
*  śluza może być jednokierunkowa  lub dwukierunkowa
*  tryb pracy "A"  - drzwi można otworzyć jeżeli pozostałe drzwi są zamknięte
*  tryb pracy "B"  - kolejne osoby mogą wejść do śluzy jeżeli zakończył się poprzedni
    cykl przejścia i nikt nie przebywa w żadnym z pomieszczeń śluzy
*  regulowany czas otwarcia drzwi
*  regulowany czas przebywania w każdej sekcji śluzy od 0 do 255 sekund
*  przyciski otwierania - hermetyczne
*  przyciski ewakuacyjne w każdej sekcji śluzy - hermetyczne
*  awaryjne odblokowanie wszystkich drzwi śluzy w przypadku zagrożenia

 
       
 
P - przycisk otwierania
naciśnięcie symbolu klucza otwiera drzwi
 kolory świecenia oznaczają:
   zielony    - drzwi otwarte
   czerwony - blokada otwarcia
   pulsujący - proszę czekać na otwarcie
E - przycisk ewakuacyjny
umieszczony w każdej sekcji śluzy
umożliwia awaryjne otwieranie jednych
drzwi bez sprawdzania czy pozostałe drzwi
śluzy są zamknięte
Ck - czytnik kart zbliżeniowych
powinien być zamontowany, jeżeli do śluzy
mogą wchodzić tylko osoby uprawnione,
naciśnięcie przycisku P nie otwiera drzwi
- świecą jedynie diody LED
aby otworzyć drzwi należy zbliżyć kartę
Z - zwora - elektromagnes
utrzymuje drzwi w stanie zamkniętym
K - kontaktron - czujnik otwarcia drzwi
składa się z 2 części:
    * magnesu w skrzydle drzwi
    * czujnika pola magnetycznego
Ex - awaryjne odblokowanie drzwi
zaplombowany przycisk powinien być
umieszczony obok wejścia do śluzy
po wciśnięciu odblokuje wszystkie drzwi
     
KN - kontroler śluzy umożliwia
podłączenie do 4 drzwi
Możemy go dostarczyć w obudowie:
   *  metalowej zamykanej na klucz
       (miejsce na akumulator 7 Ah)
   *  obudowie na szynę DIN.
Drzwi śluzy powinny mieć zamontowany tradycyjny zamek i klamkę ponieważ
w pomieszczeniach czystych clean-room zwykle jest utrzymywane nadciśnienie.
Jeżeli nie będzie zamków z zapadką i klamką - wszystkie drzwi otworzą się samoczynnie
po odłączeniu napięcia 230V
 
 
typ pracy "A" - śluza szeregowa typ pracy "A" - śluza równoległa
   
Opis działania
  
    Oznaczenia:
  P
E
Ex
Ck
KN
-  przycisk otwierania drzwi śluzy
-  przycisk ewakuacyjny
-  awaryjne odblokowanie wszystkich drzwi
-  czytnik kart
-  kontroler śluzy
 
  *  Drzwi wejściowe śluzy można otworzyć naciskając przycisk P lub zbliżając kartę.
       Drzwi otworzą się, jeżeli są zamknięte pozostałe drzwi śluzy.
 
  *  Przejście do kolejnej strefy jest możliwe po wciśnięciu przycisku P pod warunkiem,
       że pozostałe drzwi są zamknięte. (nie świecą czerwone diody LED na przycisku)
 
  *  Awaryjnie wyjście - po naciśnięciu przycisku E 
      (system nie sprawdza czy są zamknięte pozostałe drzwi)
 
  *  Wszystkie drzwi śluzy można otworzyć awaryjnie wciskając przycisk Ex
       - konstrukcja tego przycisku umożliwia założenie plomby - powinien być używany
         jedynie w sytuacjach zagrożenia życia
 
 
typ pracy "B" - podwyższone zabezpieczenia mikrobiologiczne - 2 śluzy farmaceutyczne
 
    Oznaczenia:
  P
E
Ex
Ck
KN
-  przycisk otwierania drzwi śluzy
-  przycisk ewakuacyjny
-  awaryjne odblokowanie wszystkich drzwi
-  czytnik kart
-  kontroler śluzy
 
 
Opis działania
 
     wejście 
 
  *  Do śluzy może wejść osoba, która zbliży uprawnioną kartę do czytnika Ck drzwi D1
 
  *  W pomieszczeniu S1 pracownicy zdejmują odzież i wkładają do szafek,
      szafki mają drzwi również od strony pomieszczenia S5 (odbieranie odzieży
      przy wyjściu)
 
  *  Po zostawieniu odzieży wciskają przycisk drzwi D2 - zaczyna pulsować czerwona dioda
      LED - kontroler odmierza czas potrzebny na wymianę powietrza.
      zapalenie zielonej diody LED informuje, że można otworzyć drzwi D2 i wejść do
      pomieszczenia S2
 
  *  Po wciśnięciu przycisku drzwi D3 następuje ponowne odmierzanie czasu
      niezbędnego na wymianę powietrza w pomieszczeniu S2
 
  *  Po wejściu do pomieszczenia S3 pracownicy zakładają sterylną odzież czystą
      i przechodzą do pomieszczeń w których prowadzona jest produkcja.
 
     wyjście
 
  *  Po naciśnięciu przycisku otwierają się drzwi D5 - pracownicy wchodzą
      do pomieszczenia S4
 
  *  Naciskają przycisk przy drzwiach D6 - po odmierzeniu czasu wymiany powietrza
      mogą wejść do pomieszczenia S5 i przebrać się we własną odzież
 
  *  Po przebraniu naciskają przycisk przy drzwiach D7 i mogą wyjść na zewnątrz śluzy
 
     pozostałe funkcje
 
  *  Jeżeli pracownikowi który przebywa w strefie czystej uszkodzą się np. rękawiczki
      może otworzyć drzwi D4 i pobrać nowe
 
  *  Jeżeli nikt nie przebywa w śluzie wyjściowej można kartą otworzyć drzwi D7 
       i odebrać zużytą "odzież czystą"
 
okienka podawcze - śluzy farmaceutyczne materiałowe
 
Opis działania
 
 
  *  Drzwi okna podawczego można otworzyć po naciśnięciu przycisku P jeżeli:
      - drugie drzwi są zamknięte
      - zakończył się czas potrzebny na wymianę powietrza przez system wentylacyjny
 
 
  *  Śluza materiałowa działa podobnie jak opisane wcześniej okno podawcze
      muszą być jedynie zastosowane zabezpieczenia związane z ewakuacją pracowników
 
 
    Oznaczenia:
  P
E
Ex
Ck
KN
-  przycisk otwierania drzwi śluzy
-  przycisk ewakuacyjny
-  awaryjne odblokowanie wszystkich drzwi
-  czytnik kart
-  kontroler śluzy